top2
bottom2

TRIODIO

Την Τετάρτη 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος.

Στο πανηγυρικό συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αρμαβίρ και Λαμπίνσκ κ. Ιγνάτιος και Μηδείας κ. Απόστολος και ο οικείος Ιεράρχης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας κλήρος και λαός έψαλλαν τα εγκώμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς που λαμπρύνουν με την παρουσία τους αυτές τις εόρτιες ημέρες.

Κατά το Θείο Κήρυγμα ο Σεπτός μας ποιμενάρχης τόνισε τα εξής:

«Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἰματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.»

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς,

Τίμιον πρεσβυτέριον,

Χριστοῦ διακονία,

Ἀρχοντες,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ ἡγαπημένε.

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο οἱ χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο ἑορτάζουν τὴν Κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατακλείζονται οἱ ἱεροὶ ναοὶ ἀνὰ τὴν ἐλληνικὴ ἐπικράτεια γιὰ νὰ ἀπονείμουν οἱ χριστιανοί τὴν τιμὴν πρὸς τὸ ἁγιώτερο πρόσωπο τοῦ ἁγιολογίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πρὸς τὴν Παναγία Θεοτόκο. Καὶ τὴν ἀντικρίζουν στὸ ἱερὸ εἰκόνισμά της, ὕπτια, κεκοιμημένη ἐπὶ τοῦ νεκρικοῦ κραβάτου.

Καὶ, «ὧ τοῦ παραδόξου θαύματος ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς», ἡ ὁποῖα ἐγέννησε τὸν ζωοδότη καὶ πλάστη Κύριό μας, «ἐν μνημείῳ τίθεται». Καὶ ὁ ὑμνογράφος τῆς ἐκκλησίας μας παρακκινεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ πανηγυρικὴ χαρὰ. Παράδοξα και ταυτόχρονα παράλογα για τον ορθολογικῶς σκεπτόμενο σύγχρονο ἄνθρωπο, ὅσα διαλαμβάνονται μέσα στὸν ἐκκλησιστικὸ χῶρο τῆς πίστεως. Πώς τὸ γεγονός τοῦ θανάτου ἑνός ἀνθρώπου νὰ μετατρέπεται σὲ πανηγυρική χαρά. Η βιωματικὴ ἐμπειρία τῶν χριστιανῶν μέσα στη ζωὴ της Εκκλησίας μας ἀνατρέπει τα λογικὰ και εἰσάγει τὸν χριστιανὸ στὰ ὑπέρλογα καὶ παράδοξα τῆς πίστεως.

Πανηγυρίζουμε σήμερα αδελφοὶ τὴν Κοίμησιν τῆς Θεομήτορος. Καὶ ὁ ψαλμωδὸς Δαβίδ προφητικὰ προλέγει γιὰ την κοίμησίν της, «Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἰματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.» Διαβλέπει ὁ προφήτης στὴν ἔξοδο τῆς Παναγίας μας ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, τὴν ἄνοδό της εἰς τὸν οὐρανό, τὴν παραλαβὴ τῆς παναγίας ψυχῆς της, ἁπὸ τὸν ἴδιο τὸν υἱόν της καὶ τὴν ἐγκατάστασίν της εἰς τὰ δεξιᾶ τῆς ἁγίας Τριάδος. Ἡ θεολογικὸς χρωστῆρας τῶν ἁγιογράφων ἔχει ἀποδόσει στὶς ἱερὲς εἰκόνες, ταυτοχρόνως μὲ τὸν ὑμνογραφικὸ θεολογικὸ λόγο τοῦτο τὸ ἐξέχον γεγονὸς τῆς πίστεώς μας.

Ὁ σύλλογος τῶν ἁγίων ἀποστόλων, «πάντοθεν οἱ θεοφόροι ἀπόστολοι μεταρσίως ὑπὸ νεφῶν αἰρόμενοι», γύρω ἀπὸ τὸ ἱερὸ σκήνωμα κατὰ τὴν ἐξόδιο προετοιμασία. Ὁ χορός τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγέλλων πέριξ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, «αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι» προπέμπουν και προστάζουν, «ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις» νὰ ἀνοίξουν οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Κύριο ποὺ μεταφέρει μέσα στὴν ἀγκαλιά Του, τὴν παναγία ψυχὴ τῆς μητέρας Του. «Ἄρατε πύλας καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθαι», ὁ ἴδιος Κύριος τὴν ἐγκαθιστᾶ, τὴν ἐνθρονίζει ἐκ δεξιῶν Του. Ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγυρικὸ κλίμα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως διδάσκεται σήμερα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας σ’ὁλους, μὲ κάθε τρόπο. Μὲ τὴν εἰκόνα, μὲ τὸν ἦχο, μὲ τὴν κίνηση καὶ πράξη τῆς θείας λατρείας.

Μᾶς μεταγγίζεται μιὰ ζωογόνος, ὑπέρλογος χαρᾶ ἡ ὁποία ἐδράζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παναγία μας εἶναι μία ἀπὸ ἐμᾶς. Σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μας. Ἄνθρωπος κατὰ πάντα ὅμοια μὲ ἐμᾶς. Καὶ εἶναι ἡ πρώτη ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος ποὺ γεύεται προοιμίως καὶ κατὰ χάριν, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, πρὶν ἀκόμη φανερωθεῖ στὰ ἔσχατα τοῦ κόσμου σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου μας. Ὅλα ὅσα περιγράφει ἐναργῶς ὁ ὑμνογράφος στοὺς ὕμνους καὶ ὁ ἁγιογράφος στὴν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεώς της, εἶναι ἡ προτύπωση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Μιᾶ προτύπωση μὲ ἀποδέκτες ὅλους μας. Ὅπως Ἐκείνη, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἐμεῖς ἐπιβάλλεται νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν ἴδιο δρόμο πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας, τὸν οὐρανό. Ἡ ζῶσα παρουσία τῆς Παναγίας στὴ ζωή μας, ἀποτελεῖ τὸν ἀσφαλὴ ὁδοδείκτη πρὸς τὴν αἰωνιότητα.

Τότε, στὸ τέλος τοῦ κόσμου κατὰ τὴν δευτέρα παρουσία Του, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ὅπως ἀκριβῶς στὴν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας, θὰ μᾶς παραλάβει στὴν ἀγκαλιά Του γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει, ὅπως καὶ ἐκείνη στὴ ἀτελεύτητη Βασιλεία Του. Τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ τὰ σοφὰ λίγια του καὶ ὁ προφήτης Σολομὼν, «Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ».

«Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἰματισμῷ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.» Τὸ χρυσό ρούχο τῆς Παναγίας μας ποὺ περιγράφει ὁ ψαλμωδὸς εἶναι τὸ ἔνδυμα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καὶ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν θεία ἀγάπη, μὲ τὴν ὁποία εἶχε περιβληθεῖ ἡ Παναγία μας ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερβαλλούσης ἀγάπης πρὸς τὸν υἱὸν καὶ Θεόν της, ἀλλά καὶ πρὸς τὸν κόσμον ὁλόκληρον. Μιὰν ἀδειάληπτο ἀγάπη πρὸς τὸν κόσμο καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν σωτηρία του. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ γνωρίζουμε πολύ καλά τὴν ἀγάπη Της, ὁ καθένας προσωπικῶς ἀπὸ τὰ βιώματα ποὺ ἔχει στὴν καθημερινότητά του.

Γι’ αὐτὴ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν τῆς θείας ἀγάπης ἐν πληρότητι, γίνεται σήμερα πρότυπο ἡ Κυρία Θεοτόκος γιὰ ὅλους μας. Ἡ πνευματικὴ προσπάθεια καὶ ἡ πολυποίκιλες δοκιμασίες τῆς ζωῆς ποὺ ταπεινώνουν κάθε ἄνθρωπο ἔχουν ἀντίκρυσμα στὴν αἰωνιότητα. Ὄχι ὡς ἀντάλλαγμα ἤ ἀνταμοιβή ἀλλ’ ὡς προσωπικὴ προετοιμασία ἀποδεσμεύσεώς μας ἀπὸ τὰ ἐφήμερα καὶ τῆς προσκολλήσεώς μας εἰς τὸν σταθερὸ καὶ ἀμετακίνητο ὄρο τῆς ἀγάπης, τῆς μόνης ἡ ὁποία «οὐδέποτε ἐκπίπτει», κατὰ τό λόγιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας μας ἐκχέεται ἀδιακρίτως καὶ ἀπροσωπολήπτως σὲ ὅλους. «Ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλειπες Θεοτόκε». Ἔχοντας τὴν γνώση καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς δράσεώς της στὸν κόσμο, ἀναφωνοῦμε μαζί μὲ τὸ Ψαλμωδὸ Δαβίδ καὶ πάλι, «Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου» ἐπὶ τὸν λαόν σου τὸν ὑπερβαλλόντως ἀγαπῶντά σε. «Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοὶ, κατῃσχυμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἀγνὴ, παρθένε, θεοτόκε. Ἀλλ’αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.»

Πολλὲς φορὲς παρακαλοῦμε τὴν Παναγίας μας νὰ ἐκπληρώσει τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας μας καὶ δὲν γνωρίζουμε, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ συναισθηματισμοῦ μας καὶ τῆς ψυχικῆς φορτίσεως τῶν προβλημάτων μας, ἑὰν αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε εἶναι πρὸς ὡφέλειάν μας ἤ ὄχι. Πάντα ὑπάρχει ἀπάντηση τῆς Παναγίας μας εἴτε φανερὴ εἴτε ἐν σιωπῇ. Καὶ ἡ μὴ ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματός μας εἶναι μιὰ ἀπάντηση ποὺ πρέπει μὲ νηφαλιότητα καὶ πνευματικότητα νὰ δοῦμε σὲ βάθος χρόνου, μακριὰ ἀπὸ τὴν πίεση τῶν γεγονότων τῆς στιγμῆς καὶ μὲ γνώμονα, τὴν αἰωνιότητα. Νὰ διαγνώσουμε, ἑὰν αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε ἔχει τὴν ἀναφορὰ του στὴν αἰωνιότητα ἤ ἁπλῶς ἐκφράζει κάποια κρυμμένη καλὰ, ἐγωιστικὴ μας διάθεση.

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ,

συμπανηγυρίζον ἐκκλησίασμα,

Ἀδιαμφισβητήτως ὁ ρόλος τῆς Θεοτόκου Μαρίας στὴν ζωὴ ὅλων μας ἀποτελεῖ καθοριστικὸ παράγοντα τῆς πνευματικῆς μας προόδου στὴν προοπτικὴ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Πρὸς τοῦτο πάντοτε καὶ πάντα οἱ χριστιανοὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες προστρέχουν στὴν χάρη της ἐπικαλούμενοι τὸ ἅγιο ὄνομά της δίπλα στὴν ἐπίκληση τοῦ γλυκητάτου ὀνόματος τοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ της Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατακλείοντας αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις ἐξ ἀφορμῆς τῆς σημερινῆς μεγάλης ἑορτῆς, στρέφω μαζί μὲ ὅλους σας, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδία μου πρὸς τὴν μητέρα μας, καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Παρθένο Μαρία καὶ ἀναβοῶ ἐκ μέσης ψυχῆς ἀναγνωρίζοντας τὶς πολλαπλές εὐεργεσίες Της καὶ τὴν ἀκαταμάχητη προστασία Της, «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πᾶσι γενεᾷ καὶ γενεᾷ.»

Σεβασμιώτατε ἅγιε Βεροίας, μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀπεδέχθην τὴν πρόσκλησή σας, νὰ συμμετέχω στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς ποὺ συνεχίζεται τὴν ἐκκλησιαστική παράδοση τοῦ ὄμορφου τούτου τόπου, ὡς θεματοφύλαξ ταύτης τῆς παραδόσεως. Τὸ σοβαρὸ καὶ γνήσιο ἐκκλησιαστικό ὕφος τῆς ποιμαντορίας σας, διασφαλίζει ἀφ’ ἑνός μὲν τὰ παραδεδομένα τῶν προγόνων μας, ἀφ’ ἑτέρου ἐμβαπτίζει στὰ νάματα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως τὶς νέες γενεὲς καὶ ἐν συνόλῳ τοὺς κατοίκους αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν λογικὴ μάνδρα τὴν ὁποία σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος καὶ ἡ Ἐκκλησία Του. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμώτατα γιὰ τὴ λατρευτικὴ εὐκαιρία ποὺ μάς δίδεται καθὼς καὶ τὴν εὐγενὴ φιλοξενίαν ποὺ παρέχεται σὲ ὅλους μας.

Ἠ Παναγία μας, ἅς εἶναι σὲ βοήθεια καὶ προστασία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀμήν.

  • Τρίτη 25 Φεβρουαρίου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου

   
   

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ