Εκτύπωση

001Π ρ ό ς

Τόν εὐλαβῆ κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἐντὸς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ’ ἕκαστον ἔτος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, πανηγυρίζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, τοῦ Πολιούχου καὶ Προστάτου τῆς Πόλεώς μας.

Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων ποῦ βρίσκονται ἐν ἰσχύϊ γιά τὴν προστασία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ὁ ἐορτασμὸς τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων, μεταφέρεται γία τὸ ἑσπέρας τῆς 23ης καὶ τὴν πρωΐαν τῆς 24ης Μαΐου 2020.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμεν ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίσῃ, τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 21ης Μαΐου καί ὤραν 7:00 μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου εἰς τὰ προπύλαια τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Πρσκυνηματικοῦ Ναοῦ Τρικάλων εἰς τὸν ὁποῖον θὰ παραμείνῃ πρὸς προσκύνησιν ἕως τήν Τετάρτη 27 Μαΐου 2020.

Εἰς ἅπαντας τούς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ ἀναρτηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.

Προσκαλοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν Λαὸν τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ὅπως ἐκθύμως συμμετάσχῃ εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου μας, ἀποκομίζοντας δι’αὐτοῦ τὴν πνευματικὴν ὀφέλειαν τῆς εὐλογίας καὶ χάριτος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον Ἀναστάντα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

  Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ