ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18 ΕΩΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

222222222Πρός

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 3060/1512021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/1612021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (σελ. 824, 838, 850 καί 851) ἐπιτρέπεται ὑπό αὐστηρούς περιορισμούς ἡ λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν παρουσίᾳ καθορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν ἀπό τήν 6η πρωινή τῆς Δευτέρας 18ης ἕως τήν 6η πρωινή τῆς Δευτέρας 25ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., τηρουμένων τῶν ὡς κάτωθι μέτρων τά ὁποῖα ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ προγενέστερη ἀπόφασή Της, ἔχει ὁρίσει:

1) Οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί γιά τούς πιστούς καθημερινά, τόσο γιά προσκύνηση καί κατ’ ἰδίαν προσευχή, ὅσο καί γιά συμμετοχή στήν Θεία Λειτουργία καί τίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες, τίς ἱεροπραξίες, τά Ἱερά Μυστήρια (Γάμου, Βαπτίσεως κ.λπ.) καί τίς Ἐξόδιες Ἀκολουθίες.

2) Οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες δύνανται, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντική τους κρίση, νά ἐπιτρέψουν: α) σέ ὅσους Ἱερούς Ναούς ὑφίστανται περισσότεροι τοῦ ἑνός Ἐφημέριοι, τήν τέλεση περισσοτέρων Θείων Λειτουργιῶν τήν ἴδια ἡμέρα, πρός ἀποφυγή συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν, ἀφοῦ γιά μισή ὥρα μεταξύ τῶν Λειτουργιῶν ἐξαερίζεται ἐπαρκῶς ὁ Ἱερός Ναός, β) τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἀφ’ ἑσπέρας, μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί γ) τήν χρονική μετάθεση τῶν μικρῶν Ἀγρυπνιῶν κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες, λόγῳ τῆς ἰσχύουσας ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας μετά τίς 21.00.

3) Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (ὑφασμάτινη μάσκα), τήν ὁποία θά ἀφαιροῦν μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη.

4) Τά ὄργανα διοικήσεως (ἐπίτροποι), τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι) καί οἱ ἐθελοντές (ἱερόπαιδες κλπ.) ὑποχρεοῦνται νά φέρουν τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κλπ.). Ἐξαιροῦνται μόνο οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί καί οἱ ἱεροψάλτες καί αὐτοί μόνο κατά τήν ὥρα τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ὁ ἀριθμός τῶν ἱεροψαλτῶν κάθε ἀναλογίου δέν δύναται νά ὑπερβαίνει τόν ἀριθμό τῶν τριῶν (3), ἐνῶ εἶναι ἐπιβεβλημένο νά τηρεῖται μεταξύ τους ἀπόσταση τριῶν (3) μέτρων.

5) Ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ μέ σκοπό τήν παρουσία τῶν πιστῶν σύμφωνα μέ τήν ὡς ἄνω ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, πρέπει νά διατηροῦνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνο τά ἀντιστοιχοῦντα στούς προσερχομένους καθίσματα. Τά περισσεύοντα καθίσματα, καλό εἶναι νά μεταφέρονται ἐκτός Αὐτῶν.

6) Ὅσοι ἀπό τούς πιστούς ἀνήκουν σέ ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ἀνοσοκατεσταλμένοι) παρακαλοῦνται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους. Οἱ ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τους ἔχουν εὐθύνη καί καθῆκον νά ρυθμίσουν τήν κατ᾿ οἶκον διακονία τους.

7) Ἡ ἐφαρμογή τῶν μέτρων αὐτῶν περιλαμβάνει: α) ὅλους τούς Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κλπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια καί β) τίς Ἱερές Μονές καί τά Ἡσυχαστήρια. Ὁ ἀριθμός πιστῶν, τόν ὁποῖον ἐπιτρέπεται νά δέχονται οἱ Ἱεροί Ναοί τῶν Μονῶν (ἀποκλειστικά καί μόνο κατά τήν ὥρα τῶν Ἀκολουθιῶν, χωρίς νά παρέχεται δυνατότητα φιλοξενίας ἤ διανυκτερεύσεως) δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερβαίνει τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. καί μέ ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους μέ ἀνώτατο ὅριο τά πενήντα (50) πρόσωπα.

8) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση πιστῶν στά Παρεκκλήσια τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κλπ.) διότι, ὡς ἰδιωτικοί Ναοί, εἶναι προορισμένοι γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν οἰκείων τους.

Τέλος, σᾶς ὑπενθυμίζουμε τήν ἐπισήμανση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς πρός τήν ἀνάγκη ἀκριβοῦς τηρήσεως ὅλων τῶν θεσπισθέντων ὑγειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί παρακαλοῦμε διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ