ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 22 ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ

30122016 2

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως μιὰ ἀκόμη εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ στόχων καὶ ἐλπίδων γιὰ τὸ νέο ἔτος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μέλλον κάθε ἀνθρώπου καὶ κάθε κοινωνίας.

Ἀναστοχασμοῦ τοῦ παρελθόντος, γιὰ ὅλα ὅσα ὁ καθένας μας ἔχει πράξει. Χρειάζεται γι’αὐτὸ μεγάλη ψυχικὴ δύναμη, ὥστε νὰ ἀναγνωρίσει κανεὶς ὄχι μόνο τὶς εὐάρεστες στὸν Θεὸ ἐνέργειές του, ἀλλὰ κυρίως τὶς ἀστοχίες του. Τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας λέγεται ταπείνωση καὶ μετάνοια. Ἡ μετάνοια ὅμως εἶναι ἡ βάση γιὰ τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς ζωῆς μας. Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ ἀναγνωρίσει κανεὶς τὰ λάθη του. Χρειάζεται στὴ συνέχεια ἡ δυναμικὴ τῆς πνευματικῆς προόδου. Ἡ ἐλπίδα ἀποδιώκει τὴν ἀπελπισία ποὺ δημιουργεῖ ἡ σύγχιση τῆς ἁμαρτίας. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ὁδηγὸς πρὸς τὴν σωτηρίαν μας, ἀντλοῦμε δύναμη γιὰ νὲες δημιουργικὲς ἐνέργειες καὶ πράξεις ποὺ προάγουν ὄχι μόνο τὸν ἄνθρωπο ὡς ἄτομο, ἀλλὰ κυρίως τὶς κοινωνίες.

Μὲ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸ Θεὸ, κατὰ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους 2017 σᾶς εὔχομαι πατρικῶς νὰ γεμίσει ἡ ψυχή σας μὲ ἐλπίδα πρὸς τὸν Σωτῆρα Κύριο. Μὲ τούτη τὴν ἐλπίδα ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες, ὡς κοινωνία σ’ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς δραστηριότητός σας, μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν κόσμο. Οἱ χριστιανοὶ εἶναι τὸ ἄλας τῆς γῆς, μᾶς λέγει ὁ Κύριος, γιατὶ μόνο αὐτοὶ ἐλπίζοντας στὸν Χριστὸ μποροῦν νὰ νοηματοδοτήσουν ὄχι μόνο τὴν δική τους ζωὴ, ἀλλὰ καί τὶς ζωὲς ὅλων τῶν συνανθρώπων γύρω τους.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ὅλους σας, τὶς οἰκογενειές σας καὶ τὰ σπιτικά σας. Δεχθεῖτε μαζὶ μὲ τὶς ἔνθερμες εὐχὲς τοῦ Ποιμενάρχου σας καὶ τὶς εὐχὲς πρὸς ὅλους τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Ἀλεξίου γιὰ κάθε πνευματικὴ πρόοδο καὶ προκοπὴ.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ