ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 73 ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

22222222Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

dsc06393 resized 1024Ἀδελφοί, καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ τεχθέντι ἀγαπητά !

«…ὁ πλουτίζων, πτωχεύει· πτωχεύει γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκα, ἵν’ ἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ θεότητα» (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου)

Ἐμπρός μας, ἀδελφοί, καὶ ἐφέτος, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, προβάλλει ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς θείας Ἐπιφανείας, «Θεὸς ἐν ἀνθρώποις». Καλούμεθα, οἱ χριστιανοί, νὰ γιορτάσουμε τὸ γεγονὸς κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῆς ἀπρόσμενης ἀσθένειας τοῦ κορωνοϊοῦ. Μιὰ ἀσθένεια ποὺ ἀνέτρεψε τὴν ῥοὴ τῆς καθημερινότητάς μας, καὶ φαίνεται ὅτι ἤδη ἀνατρέπει τήν παραδοσιακὴ γιορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐμεῖς οἱ ἕλληνες γνωρίζουμε στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Κυρίως, τὸ παραδοσιακὸ γιορτινὸ τραπέζι μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους τῆς οἰκογενείας ὡς συνέχεια τῆς πνευματικῆς τράπεζας τῆς Θείας Λειτουργίας. Μετὰ τὴν πνευματικὴ τροφὴ πάντοτε ἀκολουθοῦσε ἡ ὑλικὴ τροφή, τὰ δῶρα καὶ τὰ τραγούδια σὲ ἕνα κλῖμα εὐφροσύνης, ἐλπίδος καὶ χαρᾶς.

Καλούμαστε φέτος, διὰ νόμου, νὰ γιορτάσουμε περιορισμένα. Τὶ λοιπὸν μπορεῖ νὰ περιμένει γιὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά; Ἡ Κοινωνία καὶ Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ; ἤ οἱ πολλαπλὲς κοινωνικὲς συναναστροφὲς μὲ τὶς ὑλικές καὶ αἰσθητικὲς ἀπολαύσεις; «Καὶ τοῦτο ποιήσαι κἀκεῖνο μὴ ἀφιέναι».

Γιὰ τοὺς συνειδητοποιημένους χριστιανοὺς τὸ ἐρώτημα δὲν ὑφίσταται. Δὲν νοοῦνται Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό. Παρὰ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ νόμου, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ λήψει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τράπεζα, ἴσως ὄχι στὴ συχνότητα ποὺ συνέβαινε παλαιότερα, ἀλλὰ ὅλοι μποροῦμε νὰ συμμετάσχουμε στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας φροντίζει μὲ ἐπιμέλεια γιὰ τὸν καλύτερο δυνατό καὶ ἔννομο τρόπο, στὴν κάλυψη τῆς πρώτης ἀνάγκης τῶν χριστιανῶν, νὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Σαφῶς, λόγῳ τῆς πανδημίας, οἱ συναναστροφές μας, ἐπίσης, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν μὲ τὴν συχνότητα καὶ τὴν πυκνότητα τοῦ παρελθόντος. Ὅλα μποροῦν νὰ γίνουν μὲ μέτρο, ποὺ πάντα στὴν ἀσκητικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρχαιοελληνική ἠθικὴ ἀποτελεῖ τὸν γνώμονα τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Ἡ ἀκράδαντη πίστη στὸν Γεννηθέντα Κύριο καὶ στὸ σωτήριο ἔργο του γιὰ τὸν καθένα ἄνθρωπο εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ κατανικήσει τὴ διαβρωτικὴ δύναμη τοῦ κακοῦ, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο κι ἄν φανερώνεται. Ὁ γεννηθεὶς Κύριος, «μεταλαμβάνει τῆς ἐμῆς σαρκὸς, ἵνα καὶ τὴν εἰκόνα σώσῃ, καὶ τὴν σάρκα ἀθανατίσῃ».

Ἡ συμμετοχὴ στὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἡ Θεία Μετάληψη τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ, ἀπαθανατίζει τὸν ἄνθρωπο. Τὸ σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του ἀποτελοῦν φάρμακον ἀθανασίας, καὶ ζωῆς αἰωνίου. Ἄς μὴν κάνουμε ἐκπτώσεις σ’ αὐτό.

Λοιπὸν, ἄς τιμήσουμε τὴν ἑορτὴ πνευματικῶς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος μᾶς προτρέπει πρὸς τὸν ὀρθὸ τρόπο κατανοήσεως τῆς ἑορτῆς, «Τοιγαροῦν ἑορτάζωμεν, μὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς· μὴ κοσμικῶς, ἀλλ’ ὑπερκοσμίως· μὴ τὰ τῆς πλάσεως, ἀλλὰ τὰ τῆς ἀναπλάσεως».

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα!

Ἀπὸ μυχίων καρδίας εὔχομαι ὑγιεία πνευματικὴ καὶ σωματικὴ πρὸς ὅλους. Εὔχομαι ἡ πληρότητα τῆς χαρᾶς, ποὺ κομίζει ὁ Γεννηθεὶς Κύριος στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, νὰ πλημμυρίσει τὶς καρδιές σας, τὶς οἰκογένειές σας καὶ ὁλόκληρο τὸ σπιτικό σας.

Διάπυρος πρὸς τὸν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†  Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ